ไฟล์เสียงประกอบหนังสือ ผ่านฉลุย ตะลุย TOEIC (ฉบับปรับปรุงใหม่)

(หน้า 21) EXERCISE 1.1: Photographs

 

(หน้า 25) EXERCISE 1.2: Photographs

 

(หน้า 32) EXERCISE 2.1: Question-Response

 

(หน้า 34) EXERCISE 2.2: Question-Response

 

(หน้า 36) EXERCISE 3: Conversations (บทสนทนาที่ 1)

 

(หน้า 37) EXERCISE 3: Conversations (บทสนทนาที่ 2)

 

(หน้า 38) EXERCISE 3: Conversations (บทสนทนาที่ 3)

 

(หน้า 40) EXERCISE 3: Conversations (บทสนทนาที่ 4)

 

(หน้า 41) EXERCISE 3: Conversations (บทสนทนาที่ 5)

 

(หน้า 44) EXERCISE 4: Talks (บทพูดที่ 1)

 

(หน้า 45) EXERCISE: 4 Talks (บทพูดที่ 2)

 

(หน้า 46) EXERCISE: 4 Talks (บทพูดที่ 3)

 

(หน้า 47) EXERCISE: 4 Talks (บทพูดที่ 4)

 

(หน้า 49) EXERCISE: 4 Talks (บทพูดที่ 5)